คุณอยู่ตำแหน่ง > Home โครงสร้างบริหาร
Wed 30 Nov 2022
โครงสร้างบริหาร

โครงสร้างบริหารสำนักวิทยบริการ

 

หอสมุดกลาง
 • งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
 • งานฐานข้อมูลและสมาชิก
 • งานส่งเสริมการใช้บริการ
 • งานพัฒนาทรัพยกรสารสนเทศ
 • งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
 • งานจัดและซ่อมหนังสือ
 • งานนิทรรศการ
 • งานบริการสำเนาเอกสารสนเทศ
 • งารบริการห้องสมุดสาขา
 • ฯลฯ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
 • งานบริการคอมพิวเตอร์
 • งานบริการอินเตอร์เน็ท
 • งานบริการระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย
 • งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
 • งานพัฒนาและจัดหา
 • งานบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย
 • งานส่งสัญญานวิทยุและโทรทัศน์ผ่านเครื่อข่าย
 • งานฝึกอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
 • ฯลฯ
ศูนย์เทคโนโลยี่และ
นวตกรรมทางการศึกษา
 • งานผลิตสื่อมัลติมิเดีย
 • งานบันทึกเสียงและภาพในงานต่างๆของมหาวิทยาลัย
 • งานสำเนา เทป CD VCD DVD
 • งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
 • งานเก็บและบริการโสตทัศนูปกรณ์
 • งานซ่อมบำรุงสื่อ
 • งานแพร่สือออนไลน์และสื่อวิทยุ
 • ฯลฯ
สำนนักงานสำนัก
 • งานบริหารและธุรการ
 • งานนโยบายและแผน
 • งานคลังและพัสดุ
 • งานบุคลากร
 • งานอาคารสถานที่
 • งานบริการสังคม
 • งานชุมชนและประชาสัมพันธ์
ศูนย์ศึกษาทางไกล
 • จัดตั้งสาขาวิชาเพื่อเปิดสอนระดับปริญญาตรีทางไกล
 • เปิดเว็บไซดเพื่อสอนอิสลามศึกษาทางไกล
 • กระจ่ายสื่อแก่นักศึกษาทางไกลและผู้สนใจ
 • สานสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและนักศึกษาทางไกลในทุกรูปแบบ
 • ฯลฯ
 

สำนักวิทยบริการ
ที่ตั้ง: 135/8 หมู่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานี 94160
Website:
http://arc.ftu.ac.th
e-mail: arc@yiu.ac.th
Tel: 073-418-610 ต่อ 140
FAX: 073-418-615

      

   
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday
mod_vvisit_counterYesterday
mod_vvisit_counterThis week0
mod_vvisit_counterLast week
mod_vvisit_counterThis month0
mod_vvisit_counterLast month
mod_vvisit_counter31/03/10 up to Day0