ปรัชญา วิสัยทัศน์ฯ Print
Thursday, 25 March 2010 15:56

 

ปรัชญา :

วิทยปัญญา คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม

ปณิธาน :

สำนักวิทยบริการมีปณิธานที่แน่วแน่ในการให้การบริการเพื่อการศึกษา การค้นคว้าและการวิจัย ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพด้วยจิตสำนกที่ดี

วิสัยทัศน์ :

สำนักวิทยบริการมุ่ง สู่ความเป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการ ในภูมิภาคทางด้านทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัย มีมาตรฐาน และคุณภาพ สามารถเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคและนานาชาติได้

พันธ์กิจ :

1. สนับสนุน การเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย ทางวิชาการ ของสถาบันและชุมชน
2. จัดหา รวบรวม ทรัพยากรสารสนเทศ เป็นศูนย์รวมเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
3. จัดการบริหารบุคคล ทรัพยากรสารสนเทศให้พัฒนาอยู่เสมอ
4. การบริการวิชาการ ที่สะดวกรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ :

1. วัตถุประสงค์หลัก

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาของชุมชนในภูมิภาค
2. เพื่อสนับสนุน การค้นคว้าวิจัย การประเมินประสิทธิภาพของการเรียนการสอน และการพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่วิชาความรู้ ภูมิปัญญาที่ดีแก่สังคมในภูมิภาค
4. เพื่อเชื่อมการประชาสัมพันธ์สู่ชุมชนโดยเฉพาะในด้านการศึกษาอิสลาม
5. เพื่อ เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลให้สมบูรณ์ทั้งทางด้านองค์ ความรู้ ทักษะ เทคโนโลยี ตลอดจนสร้างสรรค์คุณธรรมที่ดีงาม เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคมตลอดไป

2. วัตถุประสงค์เฉพาะ

เป็นศูนย์กลางในการศึกษาค้นคว้าและการให้บริการด้านสื่อการศึกษาประเภทต่างๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย

 

Last Updated on Saturday, 24 April 2010 04:42