ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2/2558 Print
Written by Sofree   

       รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล มีดังต่อไปนี้

 

*** รับรางวัลที่ชั้น 1 หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ***