คุณอยู่ตำแหน่ง > Home ศูนย์คอมพิวเตอร์ การลงทะเบียนผู้ใช้บริการคอมพิวเตอร์
Wed 30 Nov 2022
การลงทะเบียนผู้ใช้บริการคอมพิวเตอร์ PDF Print E-mail

1. ผู้ใช้บริการคอมพิวเตอร์ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ จะต้องมีรหัสผ่านสำหรับเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง

ฉะนั้นผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนขอรับรหัสผ่านที่เคาน์เตอร์บริการ โดยการแสดงหลักฐานต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

การลงทะเบียนผู้ใช้บริการคอมพิวเตอร์

 

หมายเหตุ :

1. ผู้ใช้บริการภายนอกจะต้องชำระค่าบริการครั้งละ 20 บาท

2. นักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด เช่น ศึกษาที่ยังไม่จบภายใน 4 ปี สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี เป็นต้น

หากต้องการใช้บริการคอมพิวเตอร์ ให้นำหลักฐานใบเสร็จค่าลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษานั้นมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

เพื่อต่ออายุการเป็นสมาชิก

3. ให้เจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการ ตรวจสอบหลักฐานของผู้ขอใช้บริการตามที่กำหนดไว้

4. ให้ผู้ใช้บริการกรอกรหัสประจำตัวนักศึกษาหรือรหัสประจำตัวเจ้าหน้าที่และข้อมูลต่างๆลงในแบบฟอร์มบัตรรหัสผ่าน

จากนั้นให้เจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงในโปรแกรม CafeStation

5. มอบแบบฟอร์มบัตรรหัสผ่านคืนให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งในแบบฟอร์มจะแสดง ชื่อผู้ใช้บริการ(Username)และ รหัสผ่าน (Password)

ให้ผู้ใช้บริการจดจำรหัสผ่านดังกล่าว สำหรับเปิดใช้บริการคอมพิวเตอร์ต่อไป

กรอกแบบฟอร์มการขอรหัสผ่านสำหรับใช้บริการคอมฯและอินเตอร์เน็ต

 

 

คู่มือการใช้บริการ

ศูนย์คอมพิวเตอร์หอสมุดกลาง

สำนักวิทยบริการ
ที่ตั้ง: 135/8 หมู่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานี 94160
Website:
http://arc.ftu.ac.th
e-mail: arc@yiu.ac.th
Tel: 073-418-610 ต่อ 140
FAX: 073-418-615

      

   
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday
mod_vvisit_counterYesterday
mod_vvisit_counterThis week0
mod_vvisit_counterLast week
mod_vvisit_counterThis month0
mod_vvisit_counterLast month
mod_vvisit_counter31/03/10 up to Day0