คุณอยู่ตำแหน่ง > Home บริการ บริการห้องคอมพิวเตอร์
Fri 30 Sep 2022
ขั้นตอนการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PDF Print E-mail
Written by Administrator   

มีกฏระเบียบการขอใช้บริการดังนี้

1. เมื่อต้องการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ให้ทางสำนักบริการการศึกษาส่งหนังสือที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชาและวันเวลาการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มายังสำนักวิทยบริการ เพื่อให้สามารถเตรียมห้องสำหรับการเรียนการสอน

2. สำหรับอาจารย์ผู้สอนหรือวิทยากรท่านใดที่ต้องการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นอกวันและเวลาที่ระบุไว้ในตารางการใช้ห้อง/ตารางเรียนให้ส่งหนังสือหรือบันทึกข้อความมายังสำนักวิทยบริการ และหากเป็นโครงการของหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยหรือโครงการของนักศึกษาให้แนบใบโครงการที่ผ่านการอนุมัติมาด้วยทุกครั้ง การขอใช้บริการจะต้องดำเนินการก่อนวันที่จะใช้บริการอย่างน้อยวัน

3. ผู้ใช้บริการที่ต้องการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการต่างๆที่นอกเหนือจากโครงการของมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาจะต้องกรอกแบบขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และต้องชำระค่าใช้บริการ (สามารถดูแบบฟอร์มและรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ภาคผนวก)

4. อาจารย์หรือผู้สอนท่านใดที่ต้องการสอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นอกเหนือจากที่ได้ติดตั้งไว้แล้ว ผู้สอนหรือหน่วยงานต้นสังกัดรายวิชานั้นต้องส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2 ของทุกปีการศึกษา อย่างน้อย 4 สัปดาห์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเตรียมพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนได้อย่างสมบูรณ์ก่อนเปิดภาคการศึกษา

5. สำหรับกฎระเบียบการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นั้นให้ทำตามกฎระเบียบการใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 

สำนักวิทยบริการ
ที่ตั้ง: 135/8 หมู่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานี 94160
Website:
http://arc.ftu.ac.th
e-mail: arc@yiu.ac.th
Tel: 073-418-610 ต่อ 140
FAX: 073-418-615

      

   
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday
mod_vvisit_counterYesterday
mod_vvisit_counterThis week0
mod_vvisit_counterLast week
mod_vvisit_counterThis month0
mod_vvisit_counterLast month
mod_vvisit_counter31/03/10 up to Day0