ขั้นตอนการบริการยืม-คืนสารสนเทศ Print
Written by Administrator   

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดยืม-คืน

1.1 บริการยืม

- กรณีที่เป็นสมาชิกแล้ว

- กรณีที่ยังไม่เป็นสมาชิก ต้องแสดงหลักฐานดังนี้

1) ให้กรอกแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก

2) แสดงใบเสร็จค่าลงทะเบียนเรียน (ภาคการศึกษาปัจจุบัน)

3) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

1.1.1 ให้แสดงบัตรสมาชิกของตนเองและสารสนเทศที่ต้องการยืม

1.1.2 เจ้าหน้าที่ทำการบันทึกข้อมูลการยืมและประทับวันกำหนดส่งคืนสารสนเทศ

1.1.3 สิ้นสุดการใช้บริการยืม

1.2 บริการคืน

1.2.1 แสดงสารสนเทศที่ต้องการส่งคืน

1.2.2 เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูลการยืม

- กรณีเกินวันกำหนดส่งคืน (ต้องชำระค่าปรับตามจำนวนวันที่เลยกำหนดส่งคืน ณ จุดยืม-คืน)

1.2.3 สิ้นสุดการใช้บริการคืน

(ตรวจสอบสิทธิการยืมทรัพยากรสารสนเทศและค่าปรับ)

ขั้นตอนการบริการยืม-คืนสารสนเทศ

ขั้นตอนการบริการยืม-คืนสารสนเทศ